Daikin
Gree
Reetech
casper
Panasonic
LG
Samsung
Mitsubishi Electric
Mitsubishi heavy
Midea
Funiki
carrier
Nagakawa
Sumikura
Toshiba
Aqua
Sharp
Hitachi
Elextrolux
17,900,000
34,100,000
26,900,000
21,200,000
19,900,000
16,800,000
34,300,000
30,900,000
25,400,000
19,600,000
14,800,000
32,900,000
28,900,000
26,100,000
25,000,000
17,900,000
34,400,000
31,100,000
29,700,000
31,400,000